World wide web chắc chắn chúng đã không còn xa lạ vì đối với chúng ta vì đây là tài nguyên chứa thông tin và tài nguyên của tất cả các web trên thế giới và vì thế có rất nhiều người...