Trong quá trình bạn làm việc và tải các dữ liệu trên mạng thì việc tải một file CSV bị lỗi font từ các trang web nước ngoài là chuyện rất thường xuyên. Vậy bạn sẽ có giải pháp như thế...